Thiết kế

 

Tên dự án: Tòa Nhà Văn Phòng Khánh Hội
Địa điểm: 233 Khánh Hội, Quận 4, TP.HCM
Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống M&E

 

Quay lại